Lursoft news

Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2010.gadā gūtajiem ienākumiem iesniegšana

2011. gada 21. februāris

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka 2010.gada 20.decembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, saskaņā ar kuriem iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju par 2010.gadā gūtajiem ienākumiem VID var iesniegt, sākot ar 2011.gada 1.februāri. Personām, kuras veic jebkāda veida saimniecisko darbību, deklarācijas VID jāiesniedz obligāti līdz 2011.gada 1.aprīlim (ieskaitot), izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Vairākas izmaiņas veiktas arī deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtībā.

Kam un kādā termiņā obligāti jāiesniedz iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija par 2010.gadā gūtajiem ienākumiem?

VID informē, ka līdz 2011.gada 1.aprīlim ieskaitot iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija par 2010.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2010.gadā pārsniedza 1680 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemtie dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (dāvinājumi virs 1000 latiem no katras fiziskās personas, kura nav saņēmēja radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē).

Izmaiņas iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā

VID vērš uzmanību, ka saistībā ar 2010.gada nogalē veiktajām izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijai par 2010.gadā gūtajiem ienākumiem ir pievienoti vairāki jauni noteiktām nodokļu maksātāju kategorijām aizpildāmi pielikumi:

  • Pielikums D11 „Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazinātā nodokļa likme” (jāiesniedz obligāti, ja no šiem ienākumiem nav ieturēts nodoklis);
  • Pielikums D21 „Fizisko personu (jūrnieku), kas ir nodarbinātas (darba attiecībās) uz starptautisko pārvadājumos izmantojamā kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi” (jāiesniedz obligāti, ja ir gūts šāds ienākums);
  • Pielikums D7 „Gada kapitāla pieaugums” (iesniedz brīvprātīgi);
  • Pielikums D8 „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi” (iesniedz brīvprātīgi).

Deklarācijas pielikumu D8 „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi” var izvēlēties pildīt tie nodokļu maksātāji, kuriem 2010.gada laikā ir bijuši ienākumi ar atšķirīgām iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm – gan ar pilno iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 26% apmērā, gan ar samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 10% vai 15% apmērā (piemēram, ienākumiem, kas gūti no kokmateriālu vai augoša meža atsavināšanas (10%) vai arī no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums (10%)) un kuri vēlēsies piemērot attaisnotos izdevumus par 2010.gadā apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos u.c. Šiem nodokļu maksātājiem deklarācijas D veidlapā jāatzīmē, ka viņi vēlas piemērot vidējo svērto nodokļa likmi, jāaizpilda pielikums D8 „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi”, kā arī citi deklarācijas pielikumi atbilstoši personas gūto ienākumu veidam.

Ja attaisnotos izdevumus vēlas piemērot nodokļu maksātājs, kurš bijis nodarbināts (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa un 2010.gadā guvis ienākumus ārvalstīs, tad deklarācijas D veidlapā jāatzīmē, ka viņš vēlas piemērot vidējo svērto nodokļa likmi, jāaizpilda deklarācijas pielikumi D8 „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi”, kā arī citi deklarācijas pielikumi atbilstoši personas gūto ienākumu veidam.

Šogad deklarācijai pievienots arī jauns pielikums D7 „Gada kapitāla pieaugums”. Šo pielikumu var aizpildīt tie nodokļu maksātāji, kuriem 2010.gadā ir bijuši mainīgi ienākumi no kapitāla pieauguma – gan pozitīvs pieaugums, par kuru veikti kapitāla pieauguma nodokļa maksājumi, gan negatīvs, kad persona peļņu nav guvusi un nodoklis netika piemērots. Šādos gadījumos nodokļu maksātājam, aizpildot deklarācijas pielikumu D7, ir iespēja pārrēķināt samaksāto kapitāla pieauguma nodokli, ņemot vērā visus 2010.gada ieņēmumus no kapitāla aktīvu pārdošanas, izdevumus par kapitāla aktīvu pārdošanu un samaksāto nodokli no kapitāla pieauguma. Gadījumā, ja pārrēķina rezultāts ir negatīvs (kopumā gada laikā peļņa nav gūta), bet par atsevišķiem peļņu nesošiem kapitāla pārdošanas darījumiem nodoklis ir maksāts, tad nodokļu maksātājam ir iespēja saņemt atpakaļ daļu vai visu budžetā samaksāto kapitāla pieauguma nodokli.

Brīvprātīgā iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšana pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanai

Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, lai pieprasītu attaisnotos izdevumus par apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c., tāpat kā līdz šim var iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) visa 2011.gada laikā par iepriekšējiem trim gadiem, proti, 2011.gada laikā var pieprasīt attaisnotos izdevumus par 2010., 2009. un 2008.gadu. Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību, 2011.gadā var iesniegt deklarāciju papīra veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, izmantojot VID EDS.

VID atgādina, ka tiem nodokļu maksātājiem, kuru ienākumiem gada laikā ir piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, piemēram, darba ņēmēji, pensionāri, kuriem pensija pārsniedz 165 latus, ir tiesības brīvprātīgi iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.

VID vērš uzmanību, ka attaisnotos izdevumus nevar piemērot personu ienākumiem no mikrouzņēmuma, kā arī ienākumiem, par kuriem maksāta patentmaksa vai fiksētais ienākuma nodoklis.

Papildu informācija:

VID mājas lapa: www.vid.gov.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*