Blog

Nekā personīga, tikai bizness

2015. gada 15. oktobris

Gada otrajā pusē, rudens iesākumā, pēc iesniegtajiem un apkopotajiem uzņēmumu gada pārskatiem, tradicionāli ir ražas laiks. Šajā Lursoft pētījumā – par to, kāda šodien ir Latvijas uzņēmējdarbības vide, vērtējot no dzimumu skatu punkta.

Tendence: “trešdaļas princips”

Pētot Lursoft pieejamos datus uz 2015. gadu (līdz 1. septembrim), 189 475 apskatītajos uzņēmumos dalībnieku vidū abu dzimumu attiecība bija gandrīz divi pret vienu jeb 65,82% vīriešu un 34,18% sieviešu.

Dzimumu īpatsvars uzņēmumu dalībnieku vidū

70 704 uzņēmumu vadībā kā dalībnieces reģistrētas 84 846 sievietes, no tām Kurzemē – 7843, Latgalē – 5403, Vidzemē – 6139, Zemgalē – 6384, Rīgas reģionā – 44935. Sieviešu uzņēmēju (ieņemamo amatu) skaita ziņā priekšgalā Rīga un Pierīga, bet no reģioniem aktīvākas – Kurzeme un Zemgale.

131 366 uzņēmumu vadībā kā dalībnieki reģistrēti 163 370 vīrieši, no tiem Kurzemē – 13866, Latgalē – 10278, Vidzemē – 11564, Zemgalē – 11755, bet Rīgas reģionā – 83903. Arī vīriešu uzņēmēju biznesa aktivitātes pa reģioniem sadalās tāpat – vispirms Rīga un Pierīga, tad Kurzeme un Zemgale.

Dalībnieku sadalījums pa dzimumiem reģionos

Salīdzinoši nemainīgi

Atskatoties uz pērnā un aizpērnā gada datiem, 2014. gada februārī sievietēm piederēja 69 526 uzņēmumi, un biznesā kā kapitāldaļu turētājas bija iesaistījušās kopumā 84 606 daiļā dzimuma pārstāves. Faktiski tas nozīmēja – tāpat kā 2013. gadā gadā, arī pērn Latvijā vidēji trešā daļa no visiem uzņēmumiem piederēja sievietēm. Tiesa, salīdzinot ar 2013. gadu,  kad daiļā dzimuma pārstāvēm piederēja daļas 33,21% no visiem valstī reģistrētajiem uzņēmumiem, 2014. gadā to īpatsvars bija nedaudz sarucis līdz 32,89%.

Dzimumu īpatsvars uzņēmumu amatpersonu vidū

Līdzīga situācija bija vērojama arī ar amatiem – 2013. gadā sievietes vadošos amatus ieņēma 33,43% no visiem Latvijas uzņēmumiem, 2014. gadā – 33,01%.

Apskatot 193408 Latvijā reģistrētus uzņēmumus, kuros vispār uzrādītas amatpersonas, 2015. gada rudenī (dati uz 1. septembri) 55151 uzņēmumua valdē bija tikai sievietes, bet 108092 uzņēmumos – tikai vīrieši. 2014. gadā attiecīgi – 55768 sievietes un 109745 vīrieši. Savukārt, analizējot uzņēmumus pēc tā, cik sieviešu / vīriešu 2015. gadā tajos darbojas kā amatpersonas (direktori, valdes locekļi, priekšsēdētāji u.c. amatpersonas), pavisam apskatījām 177 848 uzņēmumus. Uzņēmumu amatpersonu vidū vīriešu ir gandrīz divreiz vairāk, attiecīgi 65,72% pret 34,28%.

Uznemumu-sadalijums-pec-valdes-sastava

Sieviešu un vīriešu proporcija, vērtējot pēc to ieņemtajiem amatiem uzņēmumos, reģionu griezumā sadalās šādi: 67 480 uzņēmumu vadībā kā amatpersonas darbojušās 72 458 sievietes, no tām Kurzemē – 7656, Latgalē – 5226, Vidzemē – 6003, Zemgalē – 6207, Rīgas reģionā – 42388.

Savukārt 121 560 uzņēmumos, kuru vadībā kā amatpersonas pavisam darbojušies 138 903 vīrieši, to skaita sadalījums pa reģioniem ir šāds: Kurzemē – 13223, Latgalē – 9649, Vidzemē – 10929, Zemgalē – 11142, Rīgas reģionā – 76617.

Vērtējot abu dzimumu aktivitāti sadalījumā pa Latvijas reģioniem, redzams, ka vairāk nekā 60% no visiem Latvijas uzņēmumiem reģistrēti Rīgā un  Pierīgas reģionā. Lursoft pētījums parāda, ka starp Latvijas reģioniem uzņēmumu skaita ziņā aiz Rīgas un Pierīgas seko Kurzeme un Zemgale, tad Vidzeme, bet vismazākā aktivitāte vērojama Latgalē. Abu dzimumu uzņēmēju iesaistīšanās biznesā procentuāli ir ļoti līdzīga, ar nelielām niansēm.

Uzņēmumu amatpersonu sadalījums pa reģioniem

Arī pētot uzņēmumu piederību vienam vai vairākiem vienas dzimtas pārstāvjiem, “trešdaļas princips” saglabājas, proti, 2015. gadā no apskatītajiem 166544 uzņēmumiem to uzņēmumu skaits, kuros 100% kapitāla daļu īpašnieki ir vīrieši, bija vidēji divas reizes lielāks – attiecīgi 111669 (67,05%), kamēr sievietes – 54875 (32,95%). Pagājušajā gadā (uz 31.12.2014.) skaitliskā attiecība bija līdzīga – no 163 713 apskatītajiem uzņēmumiem “vīriešu kapitāls” bija 109 834 (67,09%), “sieviešu” – 53 879 (32,91%) uzņēmumu.

Biznesā aktīvākie un veiksmīgākie – starp 30 un 50

Savukārt, vērtējot dzimumu īpatsvaru uzņēmumu vadībā dažādās vecuma grupās, redzams, ka trijās vecuma grupās (<25, 25-34 un 35-49) vīriešu uzņēmēju īpatsvars ir vidēji divas reizes lielāks, taču, pārkāpjot piecdesmit gadu slieksni, šī atšķirība samazinās. Arī iepriekšējā gadā piecu vecuma grupu vidū sadalījums bijis līdzīgs.

Gan vīrieši, gan sievietes uzņēmējdarbībā visaktīvākie ir laikā starp 35 un 50 gadiem (uzkrāta zināma pieredze, kas palīdz gan vadīt uzņēmumu un pieņemt svarīgus lēmumus, gan efektīgi strādāt algotu darbu, ko adekvāti novērtē arī uzņēmumu īpašnieki). Vīriešu uzņēmēju skaitliskā un procentuālā dominance saglabājas visos posmos.

Uzņēmēju aktivitāte pa dzimumiem vecumu grupās

Vecuma grupa Sievietes Sievietes, % Vīrieši Vīrieši, %
<25 1516 0,77 3111 1,59
25-34 12372 6,32 27385 13,98
35-49 26965 13,77 54171 27,65
50-64 20707 10,57 34327 17,54
virs 65 6323 3,23 8950 4,58
Kopā 67883 34,66 127944 65,34

Kurus darbības veidus izvēlas vīrieši, kurus – sievietes?

Atskatoties pagātnē, 2010. un 2011. gadā vīrieši salīdzinoši biežāk dibināja uzņēmumus būvniecības un auto jomā, savukārt sievietes – ēdināšanas un grāmatvedības jomā.
2015.gada septembrī, salīdzinot iesniegtos 2014. gada pārskatus, no 56 987 uzņēmumiem, kurus vada vai kuros darbojas sievietes, un no 116123 uzņēmumiem, kurus vada vai kuros darbojas vīrieši, skaidri iezīmējas izplatītāko darbības veidu TOP 10 pa nozarēm.

Populārākās darbības nozares sieviešu uzņēmēju vidū

Nace kods Nr.p.k. Darbības veids Uzņēmumu skaits 2014.gadā Uzņēmumu skaits 2015.gadā
69.20 1. Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos 2385 2356
96.02 2. Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi 900 883
68.20 3. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 867 859
47.19 4. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 827 805
47.11 5. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 810 791
70.22 6. Konsultēšana komercdarbībā vai vadībzinībās 619 616
49.41 7. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 590 576
47.71 8. Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 548 528
56.10 9. Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 513 513
69.10 10. Juridiskie pakalpojumi 483 476

8403 daiļā dzimuma pārstāvētajiem nozaru TOP10 uzņēmumiem 2015. gadā saistoša šķitusi finanšu uzskaite, grāmatvedība, audits un revīzijas; frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi, darbības ar nekustamo īpašumu, mazumtirdzniecība, konsultācijas komercdarbībā un vadzinībās, juridiskie pakalpojumi, sabiedriskās ēdināšanas un restorānu bizness, kā arī daiļajam dzimumam it kā netipiska nozare –  kravu pārvadājumi. Salīdzinot 2015. ar 2014. gadu nozaru TOP10 griezumā, var redzēt, ka ikvienā darbības veidā nedaudz samazinājies uzņēmumu skaits.

Lielās līnijās – sievietes biznesu biežāk saista ar mazumtirdzniecību un pakalpojumu sfēru. Arī iepriekšējos divos (2013.-2014.) gados gan dalībnieču, gan amatpersonu vidū nemainīgi topā bijusi uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumu sniegšana un konsultēšana nodokļu jautājumos, darbības ar nekustamajiem īpašumiem, mazumtirdzniecība veikalos un tirgos, sabiedriskā ēdināšana un restorānu bizness, frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi.

Savukārt 12771 vīriešu pārstāvētajā nozaru TOP10 uzņēmumā 2015. gadā  populārākās darbības jomas bijušas dažāda veida kravu pārvadājumi, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, nekustamo īpašumu darījumi, datorprogrammēšana, auto apkope un remonts, reklāmas bizness,vadzinību un komercdarbības konsultēšana, mežistrāde, kokapstrāde un lauksaimniecība.

Arī vīriešu pārstāvētajos / vadītajos uzņēmumos, salīdzinot 2015. ar 2014. gadu nozaru TOP10 griezumā, ikvienā darbības veidā vērojama uzņēmumu skaita samazināšanās.

Populārākās darbības nozares vīriešu uzņēmēju vidū

Nace kods Nr.p.k. Darbības veids Uzņēmumu skaits 2014.gadā Uzņēmumu skaits 2015.gadā
49.41 1. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 2110 2081
41.20 2. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 2053 2015
68.20 3. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 1781 1741
45.20 4. Automobiļu apkope un remonts 1731 1716
70.22 5. Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās 1083 1058
62.01 6. Datorprogrammēšana 1006 989
01.50 7. Jauktā lauksaimniecība 840 836
02.20 8. Mežizstrāde 829 820
73.11 9. Reklāmas aģentūru darbība 765 764
43.99 10. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 759 751

Lielo uzņēmumu vadībā – galvenokārt vīrieši

Analizējot uzņēmumu iesniegtos 2014. gada pārskatus, jo sevišķi Lursoft izveidotos TOP15 pēc apgrozījuma un peļņas rādītājiem, pētījām, kas tad vada pērnā gada veiksmīgākos uzņēmumus. Kā veiksmīgi pelnošā uzņēmēja tēls iezīmējas vīrietis no 33 līdz 56 gadiem, tātad vidēji ~45-gadnieks, kurš uzņēmuma vadībā var būt gan viens, gan kopā ar vēl kādu (vai vairākiem) valdes locekļiem.

Dzimumu īpatsvars TOP 15 lielākajos uzņēmumos (uz 01.09.2015.)

Uzņēmums Darbības joma Apgrozījums 2014. mld EUR Uzvārds, vārds Amats Dzimums
URALCHEM Trading, SIA Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība 1,13 Lavrentyev Valentin Valdes loceklis Vīrietis
Latvenergo, AS Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība 0,741 Bariss Uldis Valdes loceklis Vīrietis
Kurgs Arnis Valdes loceklis Vīrietis
Kuņickis Māris Valdes loceklis Vīrietis
Žīgurs Āris Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
RIMI LATVIA, SIA Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 0,741 Turlais Valdis Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
MAXIMA Latvija, SIA Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 0,674 Vilcmeiers Andris Valdes loceklis Vīrietis
ORLEN Latvija, SIA Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība, starpnieku darbība 0,503 Blumbergs Ivars Valdes loceklis Vīrietis
Latvijas Gāze, AS Gāzveida kurināmā ražošana un sadale pa cauruļvadiem 0,503 Freibergs Gints Valdes loceklis Vīrietis
Frolovs Aleksandrs Valdes loceklis Vīrietis
Kalvītis Aigars Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Kotāne Zane Valdes locekle Sieviete
Nullmeiers Mario Valdes loceklis Vīrietis
ELKO GRUPA, AS Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība, elektronisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 0,493 Bušs Egons Valdes loceklis Vīrietis
Būmanis Māris Valdes loceklis Vīrietis
Dinsdorfs Svens Valdes loceklis Vīrietis
Mednis Edons Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Orlovs Aleksandrs Valdes loceklis Vīrietis
LDZ CARGO, SIA Kravu un pasažieru dzelzceļa transports 0,365 Grjaznovs Vladimirs Valdes loceklis Vīrietis
Kleinberga Inese Valdes locekle Sieviete
Mačs Guntis Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Reķis Andris Valdes loceklis Vīrietis
NESTE LATVIJA, SIA Degvielas mazumtirdzniecība 0,35 Airiainen Arttu Mikael Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Beiziķis Armands Valdes loceklis Vīrietis
Sadales tīkls, AS Elektroenerģijas sadale 0,304 Lūsveris Armands Valdes loceklis Vīrietis
Pinkulis Andis Valdes loceklis Vīrietis
Rīns Signis Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Skrebs Raimonds Valdes loceklis Vīrietis
Latvijas valsts meži, AS Mežkopība, mežsaimniecības darbības 0,276 Bumbieris Gints Valdes loceklis Vīrietis
Melnis Arnis Valdes loceklis Vīrietis
Strīpnieks Roberts Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Zakovics Edvīns Valdes loceklis Vīrietis
LUKoil Baltija R, SIA Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā tirdzniecība 0,266 Jurkonis Ignas Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Samsung Electronics Baltics Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība 0,263 Chung Min Yong Valdes loceklis Vīrietis
Hwang Tae Hwan Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Air Baltic Corporation, AS Pasažieru aviopārvadājumi 0,254 Gauss Martin Aleksander Valdes priekšsēdētājs Vīrietis
Jakoveļs Vitolds Valdes loceklis Vīrietis
Sedlacky Martin Valdes loceklis Vīrietis
Sanitex Nespecializētā vairumtirdzniecība 0,249 Orlova Svetlana Valdes loceklis Sieviete
Pilkionis Jovaras Valdes loceklis Vīrietis

Visu izšķir profesionalitāte, nevis dzimums

Daiga Kiopa, SIA Lursoft IT valdes locekle:

Lursoft pētījums pierāda jau iepriekš izskanējušo viedokli, ka  Latvijā nav vērojama izteikta dzimumu diskriminācija uzņēmumu un organizāciju vadībā, drīzāk pretēji – Latvija ir viena no valstīm ar vislielāko sieviešu – uzņēmēju īpatsvaru. Uzņēmuma īpašnieki savus uzņēmuma vadītājus galvenokārt izraugās pēc profesionālajām prasmēm un pieredzes, nevis dzimuma. Ņemot vērā to, ka Latvijā vēl aizvien ir liels skaits uzņēmumu, kuros īpašnieki un vadītāji ir vienas un tās pašas personas (jo īpaši šī tendence izteikta mazo uzņēmumu grupā), šis pētījums netieši ļauj secināt, ka uzņēmējdarbībā daudz aktīvāk iesaistās vīrieši, savukārt sieviešu proporcija pēdējos piecus gadus joprojām saglabājas 32-34% robežās.

Tāpat no pētījuma varam secināt, ka lielo uzņēmumu vadībā galvenokārt darbojas vīrieši.

Ņemot vērā faktu, ka liela daļa šo lielo uzņēmumu ir valsts, stratēģiskie vai starptautiskie uzņēmumi, vadītāja līdzšinējai pieredzei, zināšanām un profesionālitātei ir noteicošā loma, tādēļ šajā grupā galvenokārt redzam vadītājus, kuru vecums svārstās no 35 līdz 60 gadiem.

Papildus pētījums apliecina arī sabiedrībā pastāvošos stereotipus par to, kuras ir tā saucamās “sieviešu darbības” jomas un kurās jomās vairāk specializējušies vīrieši.

Sievietēm raksturīgās iezīmes – precizitāte, atbildība un disciplīna, vēlme sadarboties, parādās arī sieviešu – uzņēmēju darbības jomu TOPā – grāmatvedības pakalpojumu sniegšana, skaistumkopšanas pakalpojumi u.tml. Savukārt vīriešu stiprās puses – stratēģiskā domāšana, tehniskās zināšanas, nosvērtība īpaši nepieciešama vīriešu tradicionālajās darbības jomās – būvniecība, loģistika, automašīnu apkope un remonts.
Kopumā jāteic, ka uzņēmēja dzimumam nav izšķirošas nozīmes, jo mūsdienu uzņēmējdarbībā vīrišķīgu konkurenci, agresīvu riskēšanu, tieksmi pēc panākumiem par katru cenu arvien vairāk nomaina nestandarta lēmumi un ilgtermiņa stratēģijas, kas paredz pārdomātu reakciju un balstās uz produkta oriģinalitāti. Ārēji biznesa vide kļuvusi neformālāka, radošāka, dinamiskāka un nenoteiktāka. Tādēļ šādos apstākļos, kombinējot vīriešu un sieviešu vadības stilus, bizness kļūs efektīvāks un veiksmīgāks.

Pētījuma avoti:

Lursoft Gada pārskati, Uzņēmumu reģistrs, Nozares (NACE),
LSP, publikācijas par biznesa psiholoģiju plašsaziņas līdzekļos.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*