Lursoft news

Personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2011.gada jūnijā un 2011.gada 2.ceturksnī jādeklarē VID līdz 2011.gada 15.jūlijam

2011. gada 8. jūlijs

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka, ka fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15 procenti.

Personām, kuru ienākumi no kapitāla pieauguma mēnesī pārsniedz 500 latus, līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla. Tādējādi par 2011.gada jūnijā gūtajiem ienākumiem no kapitāla pieauguma, ja tas pārsniedz 500 latus, jūnija deklarācija VID ir jāiesniedz līdz 2011.gada 15.jūlijam.

Aprēķināto nodokļa summu nodokļu maksātājs iemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas dienas, tas ir, līdz 2011.gada 30.jūlijam.

Tām personām, kuras guvušas ienākumu no kapitāla pieauguma un kuru kopējais ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir vairāk kā 100 lati, taču nepārsniedz 500 latus (ieskaitot), deklarācija par ienākumu no kapitāla jāiesniedz VID vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Tātad, par 2011.gada otrajā ceturksnī (no 2011.gada aprīļa līdz jūnijam ieskaitot) gūtajiem ienākumiem no kapitāla, ja tie mēnesī ir virs 100 latiem, bet nepārsniedz 500 latus, arī otrā ceturkšņa deklarācija VID būs jāiesniedz līdz 2011.gada 15.jūlijam.

Savukārt, tās fiziskās personas, kuru ienākums no kapitāla pieauguma 2011.gadā nepārsniedz 100 latus mēnesī, deklarāciju par ienākumu no kapitāla varēs iesniegt VID vienu reizi gadā ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārī. Tātad personām, kurām ienākums no kapitāla pieauguma, sākot ar 2011.gada 1.janvāri, nepārsniedz 100 latus mēnesī, deklarācija par ienākumu no kapitāla būs jāiesniedz VID ne vēlāk kā līdz 2012.gada 15.janvārim.

VID atgādina, ka kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta otrās daļas izpratnē kapitāla aktīvi ir:

  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti.

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienests www.vid.gov.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*