Lursoft news

Pieņemti jauni pārskatu sagatavošanas noteikumi

2011. gada 29. jūnijs

Ministru kabinets 21. jūnijā akceptēja divus noteikumus komercsabiedrību gada pārskatu sagatavošanas jomā – noteikumus par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību un Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumus. Šie abi noteikumi neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Abi noteikumi stāsies spēkā jau 1. jūlijā. Vienlaikus spēku zaudēs Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.

Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību nosaka naudas plūsmas pārskata un konsolidētā naudas plūsmas pārskata saturu un sagatavošanas kārtību, kā arī pašu kapitāla izmaiņu pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

Savukārt Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi atbilstoši Gada pārskatu likuma deleģējumam nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļo notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus; kārtību, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus. Tāpat noteikumi regulē pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un ar tiem saistīto izmaksu atspoguļošanas kārtību; uzkrājumu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas kritērijus un metodes, kā arī kārtību, kādā sabiedrība, kura ir būvlīguma darbuzņēmējs vai cita ilgtermiņa līguma darbu izpildītājs, uzskaita un novērtē ar būvlīgumu vai citu ilgtermiņa līgumu saistītos ieņēmumus un izdevumus.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:

LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*