Lursoft news

Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2010.gada decembrī

2011. gada 25. janvāris

VID apkopotie dati par budžeta ieņēmumu daļas izpildi liecina, ka 2010.gada decembrī faktiski budžetā iekasēti 325 407 tūkst. latu, kas ir par 8% vairāk nekā sākotnēji plānots.

Procentuāli attiecībā pret decembrī plānotajiem ieņēmumiem visievērojamāk plāns pārpildīts pozīcijā “Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)”. Ja iepriekš tika plānots, ka decembrī šajā pozīcijā tiks iekasēti 112 tūkst. latu, tad faktiski iekasētā summa bijusi vairāk kā 86 reizes lielāka.

Ievērojami mazāk nekā iepriekš plānots iekasēts ieņēmumu sadaļā “Pārējās nodevas”. Ja plāns paredzēja, ka decembrī šajā sadaļā tiks iekasēti 57,3 tūkst. latu, tad reālie ieņēmumi sastādījuši vien 6,5 tūkst. latu, kas ir par 88,65% mazāk nekā paredzēts.

Tāpat arī būtiski mazāk nekā sākotnēji plānots pagājušajā mēnesī iekasēts no dabas resursu nodokļa (-36,03%).

Kopšavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2010.gada decembrī attiecībā pret plānu, tūkst. Ls

Maksājuma nosaukums Plāns pārskata mēnesim Faktiski iekasēts  Mēneša plāna izpilde           
Ieņēmumu izpilde pret gada plānu, %
+/- %
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa 3 000,0 12 445,6 9 445,6 414,9% 16,2%
– Uzņēmumu ienākuma nodoklis   12 445,6
– Peļņas nodokļa parādi 0,0
Pievienotās vērtības nodoklis 58 480,0 55 725,0 – 2 755,0 95,3% 8,1%
– Iekšzemē iekasētais PVN 48 826,3
– Apgrozījuma nodokļa parādi 0,0
– Iekasētais PVN, izlaižot preces brīvam apgrozījumam 6 890,7
– PVN par jaunu transportlīdzekļu iegādēm 4,5
– ES teritorijā nereģistrēto personu iemaksātais PVN par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem 0,0
– Dalībvalstu pārskaitītais PVN par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem 3,5
Akcīzes nodoklis – kopā 37 744,3 34 825,3 – 2 919,0 92,3% 7,2%
tajā skaitā par:
– Alkoholiskajiem dzērieniem 6 270,3 7 673,9 1 403,6 122,4% 10,1%
– Alu 945,0 1 189,0 244,0 125,8% 8,5%
– Tabakas izstrādājumiem 7 050,0 7 670,8 620,8 108,8% 7,0%
– Naftas produktiem 21 490,0 17 632,1 – 3 857,9 82,0% 6,6%
– Dabasgāzi 1 365,0 0,0 – 1 365,0  
– Pārējām akcīzes precēm 624,0 659,6 35,6 105,7% 8,6%
Azartspēļu un izložu nodoklis 1 025,5 954,8 -70,7 93,1% 7,8%
– Azartspēļu nodoklis 975,5 903,4 -72,1 92,6% 7,7%
– Izložu nodoklis 50,0 51,4 1,4 102,9% 8,6%
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis 197,3 389,2 191,9 197,3% 13,9%
Elektroenerģijas nodoklis 95,0 139,5 44,5 146,9% 12,2%
Muitas nodoklis 1 253,0 1 860,8 607,8 148,5% 13,1%
Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma 0,0 -0,1 -0,1
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 112,0 9 705,1 9 593,1 8 665,2% 12,1%
Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības 13 134,4 0,0 -13 134,4  
Valsts nodevas un kancelejas nodevas 7 050,7 8 999,1 1 948,4 127,6% 10,9%
– Valsts nod. par sniegto nodrošin. un jurid. un citiem pakalpojumiem 2 951,9 5 396,2 2 444,3 182,8% 15,3%
– Valsts nodevas par spec. atļauju (licenču) izsniegšanu un profesion. kvalifik. atbilstības dokumentu reģistr;aciju 82,5 84,8 2,3 102,7% 8,6%
– Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas 3 959,0 3 511,7 -447,4 88,7% 7,7%
  * Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 2 993,1 2 683,2 – 310,0 89,6% 6,6%
  * Izložu un azartspēļu nodeva 720,0 630,0 -90,0 87,5% 39,6%
  * Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 223,4 161,8 -61,5 72,5% 6,1%
  * Cukura ražošanas nodeva 0,0
  * Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējā valsts nodeva   6,7
  * Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas 22,5 29,9 7,4 133,0% 11,1%
– Pārējās nodevas 57,3 6,5 -50,8 11,4% 0,9%
Naudas sodi un sankcijas 1 260,0 1 057,8 – 202,2 84,0% 6,6%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 640,6 2 856,0 2 215,4 445,8% 30,6%
Valsts pamatbudžets – kopā (bez DRN un IIN) 123 992,8 128 958,1 4 965,3 104,0% 8,3%
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (ieskaitot fondētās pensijas) 103 697,5 117 207,2 13 509,7 113,0% 10,0%
– Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 117 204,0
– Sociālā nodokļa parādi 3,1
Dabas resursu nodoklis (ieskaitot pašvaldību speciālo budžetu) 305,0 195,1 -109,9 64,0% 2,8%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ieskaitot pašvaldību pamatbudžetu) 73 238,1 79 030,5 5 792,4 107,9% 9,6%
Patentmaksas 7,4
Mikrouzņēmumu nodoklis 8,7
VID administrējamie ieņēmumi – kopā 301 233,4 325 407,0 24 173,5 108,0% 9,1%

Informāciju sagatavoja: Valsts ieņēmumu dienests

Papildu informācija: Valsts ieņēmumu dienesta statistikas

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*