Lursoft news

Normatīvo aktu izmaiņas no 2011.gada 1.janvāra

2011. gada 4. janvāris

Informācija par Finanšu ministrijas atbildības sfērā esošajiem normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stājušiess spēkā no 2011.gada 1.janvāra.

Nodokļi

Likumi

 1. Grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli – samazina nodokļa likmi un precizē nodokļa piemērošanu.
 2. Grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli – ievieš nodokļa atlaidi lielajām investīcijām un precizē nodokļa piemērošanu.
 3. Grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli – paredz, saglabājot likumā jau ieviesto progresivitāti, palielināt nodokļa likmi par mājokļiem, kā arī precizē nodokļa piemērošanu.
 4. Grozījumi likumā par akcīzes nodokli – paredz degvielai ar 5% biodegvielas piemaisījumu piemērot nodokļa standarta likmi un palielināt nodokļa likmi bezalkoholiskajiem dzērieniem.
 5. Grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli – palielina nodokļa standartlikmi un samazināto likmi.
 6. Finanšu stabilitātes nodevas likums – ievieš kredītiestādēm maksājamu finanšu stabilitātes nodevu.
 7. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums – aizstās līdzšinējo ikgadējo transportlīdzekļa nodevu un līdzšinējo nodokļu nomaksu par gūto labumu no darba devējam piederošas automašīnas izmantošanas privātām vajadzībām.
 8. Grozījumi Civilprocesa likumā – precizē valsts nodevu nomaksu un saistīti ar grozījumiem likumā par pievienotās vērtības nodokli.
 9. Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām – izslēdz no nodevu saraksta transportlīdzekļu ikgadējo nodevu, ievieš finanšu stabilitātes nodevu.

Ministru kabineta noteikumi

 1. Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai.
 2. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”.
 3. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 „Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”.
 4. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju”.
 5. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1028 „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem”.
 6. Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām”.
 7. Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.293 „Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu”.
 8. Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.366 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei Eiropas Savienības teritorijā”.
 9. Noteikumi „Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai”.
 10. Noteikumi „Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”.

Pašvaldības

Ministru kabineta noteikumi

 1. Noteikumi „Kārtība, kādā 2011.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas”.
 2. Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”.
 3. Noteikumi „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā”.
 4. Noteikumi „Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2011.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām”.

Budžeta vadība un uzskaite

Likums

 1. Grozījumi likumā par budžeta un finanšu vadību – pilnveido budžeta izstādes un uzraudzības sistēmu, noteic, ka saistību reģistrācija ir saistoša tikai valsts iestādēm, nevis arī pašvaldībām.

Ministru kabineta noteikumi

 1. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.
 2. Noteikumi „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība”.
 3. Noteikumi Nr.776 ”Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”.

Darba samaksa

Ministru kabineta noteikumi

 1. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”.

Finanšu sektors

Likums

 1. Grozījumi noguldījumu garantiju likumā – paredz palielināt garantētās atlīdzības apjomu vienam noguldītājam uz 100 tūkstošiem eiro.

Rīcība ar publiskas personas mantu

Likums

 1. Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā – precizēts normatīvā akta piemērošanas apjoms, attiecinot to ne tikai uz valsts un pašvaldību mantas atsavināšanu, bet arī uz visu atvasināto publisko personu mantas atsavināšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*