Lursoft news

Lursoft piedāvā jaunu pakalpojumu – Klienta riska novērtējumu

2018. gada 16. maijs

Lursoft ieviesis jaunu pakalpojumu – Klienta riska novērtējums –, kas ļaus vienkāršot un paātrināt klientu risku izvērtēšanu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums paredz pienākumu veikt un dokumentēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus. Likuma ietvaros personām ir pienākums veikt klientu izpēti gan pirms darījumu attiecību uzsākšanas, gan arī pirms gadījuma rakstura darījuma, piemēram, ja darījuma apjoms vai vairāku saistītu darījumu kopējā summa sasniedz vismaz 15 000 eiro, u.c. gadījumos.

Likums nosaka noteiktu likuma subjektu loku, kuriem savu klientu risku izvērtēšana ir jāveic. Tās ir kredītiestādes, nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, notāri, advokāti un citi juridisko pakalpojumu sniedzēji, personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji u.c.

Lai atvieglotu un paātrinātu klientu izpēti, Lursoft izstrādājis un ieviesis jaunu pakalpojumu – Klienta riska novērtējumu. Pakalpojums sagatavots, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un dokumentā Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem“ noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem.

Klienta riska novērtējums iekļauj informāciju par VID izstrādātajās vadlīnijās definētajiem riskiem:

  • juridisko formu;
  • maksātnespēju;
  • saimnieciskās darbības apturēšanu;
  • īpašnieku valsti;
  • sankcijām pret uzņēmuma īpašniekiem;
  • nodokļu parādiem;
  • saimnieciskās darbības nozari;
  • īpašnieku maiņu pēdējā gada laikā.

Gadījumā, ja kāds no minētajiem punktiem Jūsu interesējošā uzņēmuma darbībā var liecināt par paaugstinātu risku, izziņā būs redzams brīdinājums. Savukārt, lai nepieciešamības gadījumā veiktu padziļinātu izpēti par kādu no riska faktoriem, Klienta riska novērtējums sniedz iespēju iegūt izvērstāku izziņu, kas sniedz paplašinātu informāciju par katru konkrēto risku.

Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa: “Pēc uzraugošo iestāžu publiskotās informācijas šobrīd ir aptuveni 20 000 likuma subjekti, kuriem likumā ir noteikts pienākums veikt klientu risku izvērtējumu. Tāpēc paredzam, ka, izmantojot jauno pakalpojumu, būtiski tiks atvieglots un efektivizēts likuma subjektu ikdienas darba process, jo sākotnējais novērtējums tiek sagatavots automātiski. Šī varētu kalpot kā būtiska procesa sastāvdaļa, izvērtējot klientu, un arī kā papildu pierādījums uzraugošajām iestādēm tam, ka šādu likumā noteikto pienākumu likuma subjekts ir veicis.”

Kā norāda Lursoft valdes locekle D. Kiopa, jaunais pakalpojums, kas bez papildu samaksas pieejams ikvienam Lursoft abonentam, sniegs iespēju operatīvi veikt sākotnējo klienta risku izvērtējumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iegūt papildu datus, kas palīdzēs izprast, uz ko balstoties sniegts novērtējums.

Izziņā Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma prasību izpildei izmantotas ziņas no tādiem publiski pieejamiem, uzticamiem un neatkarīgiem avotiem kā LR Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests).

Lai iepazītos ar Klienta riska novērtējumu, atrodotiet interesējošo uzņēmumu un klikšķiniet uz pogas

Lursoft atgādina, ka novērtējumam ir informatīvs raksturs un to būtiski var ietekmēt arī citi likumā, vadlīnijās un citos normatīvajos aktos noteiktie kritēriji, kuri novērtējumā nav vērtēti informācijas ierobežotās pieejamības dēļ.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*