Lursoft news

Tiesāties paliks dārgāk

2013. gada 2. janvāris

Pieņemti un izsludināti grozījumi Civilprocesa likumā, kuri stāsies spēkā no 2013.gada 1.janvāra un kuri noteic izmaiņas attiecībā uz tiesas izdevumu apmēru, konkrētāk, valsts nodevu apmēru par prasību, kas novērtējama naudā. Zemāk redzamajā tabulā redzamas valsts nodevu apmēru izmaiņas.

Prasības summa, LVL 2012, LVL 2013, LVL Pieaugums, %
1 500 150 225 33
5 000 250 365 32
20 000 490 845 42
100 000 1 290 2 125 39
500 000 2 490 6 125 59

Redzams, ka pieaugums valsts nodevu apmērā ir nevienmērīgs un vairāk skar tieši relatīvi lielākās prasības summas. Minētais nav sakritība, jo pieņemto grozījumu mērķis ir bijis tieši samērot maksājamā valsts nodevu, kura pašlaik likumdevēja ieskatā esot nesamērīgi maza, ar prasības summu un mazināt iespējas ļaunprātīgi izmantot tiesvedību, kā līdzekli saistību nepildīšanai.1

Domājams, ka valsts nodevu apmēra palielināšana neatrisinās nepamatoto tiesvedību problēmu, bet vienīgi sadārdzinās tiesvedības izmaksas kopumā, skarot arī visas nosacīti pamatotās prasības. Iespējams, mērķi apkarot negodprātīgu tiesvedību problēmu labāk varētu sasniegt palielinot atlīdzināmos izdevumus advokāta palīdzības samaksai no 5% no prasījumu apmierinātās daļas, piemēram, līdz 10%.

Minētās izmaiņas tomēr visai būtiski var sadārdzināt tiesvedības procesu, jo būtiski atzīmēt, ka atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem par apelācijas sūdzību maksājama valsts nodeva atbilstoši likmei, kāda jāmaksā, iesniedzot prasības pieteikumu, kā rezultātā, ja prasības summa ir LVL 400’000.00, tad pēc 2013.gada 1. janvāra, iesniedzot prasības pieteikumu, maksājama valsts nodeva LVL 5’125 līdzšinējo LVL 2’190 vietā.

Ja lieta ir sarežģīta, attiecībā uz izskatāmo lietu nav nostiprinājusies tiesu prakse, vai lietas iznākums nav prognozējams citu apsvērumu dēļ, tad pastāv risks, ka pirmās instances tiesa prasību noraida un spriedums ir prasītājam nelabvēlīgs, un tad, iesniedzot apelācijas sūdzību, maksājama nodeva jau samaksātās nodevas apmērā. Līdz ar to, neskatoties uz citiem izdevumiem, piemēram, saistībā ar advokāta sniegto juridisko palīdzību, faktiski prasītājam jārēķinās, ka, ja gadījumā, pirmās instances tiesas spriedums būs nelabvēlīgs un prasītājs vēlēsies to pārsūdzēt, valsts nodevas maksājumi tiesvedībā pirmajās divās instancēs ievērojami pieaugs.

No minētā izriet, ka prasītāja, kurš nolēmis tiesas ceļā risināt strīdu, interesēs ir celt prasību līdz 2013.gada 1.janvārim, kad minētie noteikumi stāsies spēkā un valsts nodevu apmēri par prasībām, kas novērtējamas naudā, pieaugs, it īpaši gadījumā, ja prasība ir relatīvi liela. Atbilstoši Civilprocesa likuma pārejas noteikumiem par tiem prasības pieteikumiem, kas saņemti tiesā līdz 2012.gada 31.decembrim, maksājama valsts nodeva ir līdzšinējā apmērā, kas attiecībā uz lielākām prasības summām var būt ievērojami mazāks.

1) Likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/D14AF2E576E54D51C2257A87003A9B31?OpenDocument.

Informāciju sagatavoja: Magnusson Zvērinātu Advokātu Birojs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*