Lursoft news

2012.gada 1.augustā stāsies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā

2012. gada 19. jūlijs

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka 2012.gada 21.jūnijā Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, kas stāsies spēkā 2012.gada 1.augustā.

Ar likuma grozījumiem ir precizētas un papildinātas vairākas Publisko iepirkumu likuma nomas, piemēram:

  • likumā ietverts pētniecības un izstrādes termins (1.panta 10.1 punkts) un precizēti izņēmuma piemērošanas gadījumi (3.panta pirmās daļas 6.punkts);
  • precizēta likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanas kārtība, nosakot, ka šiem iepirkumiem ir nepieciešama iepirkuma komisija, iepirkuma dokumentiem nodrošināma brīva un tieša elektroniska pieeja un piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteicams ne īsāks par 10 darbdienām (8.panta septītā daļa);
  • precizēts un papildināts likuma 8.1 pants;
  • būtiski mainīti noteikumi apakšuzņēmēju piesaistei (20.pants), kā arī nomaiņai (68.pants). Izslēgts apakšuzņēmēju piesaistīšanas ierobežojums (70%) būvdarbu līgumu gadījumā;
  • precizēti izslēgšanas nosacījumi gan likuma 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem, gan iepirkuma procedūrām (39.pants). Līdz pilnīgas informācijas pieejamībai tiešsaistē internetā nav pārbaudāma informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā. Būtiski precizējumi likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā;
  • precizēti papilddokumentu, papildinformācijas un preču paraugu pieprasīšanas nosacījumi (45.pants);
  • veikti grozījumi attiecībā uz piedāvājuma nodrošinājumu (52.pants), tajā skaitā noteikts piedāvājuma nodrošinājuma apmēra ierobežojums, precizēti tā iesniegšanas veidi un spēkā esamības termiņš;
  • likumā noteikti līguma un vispārīgās vienošanās grozījumu veikšanas nosacījumi (67.1 pants);
  • veikti grozījumi likuma 83.pantā attiecībā uz iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam. Noteikti informācijas apmaiņas līdzekļi iesnieguma iesniegšanai (83.panta 3.1 daļa). Noteikts termiņš iesnieguma iesniegšanai par likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkuma dokumentos ietvertajām prasībām (83.panta trešās daļas 5.punkts);
  • precizēta kārtība pieteikuma par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu iesniegšanai tiesā (85.1 pants un 85.2 pants).

Paredzēti vairāki pārejas noteikumi grozīto Publisko iepirkumu likuma normu piemērošanai.

Papildus informācija:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā: http://news.lv/Latvijas_Vestnesis/2012/07/12/Grozijumi-Publisko-iepirkumu-likuma

 

Informāciju sagatavoja: Iepirkumu uzraudzības birojs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*