Lursoft news

Izsludina grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli

2012. gada 7. jūnijs

Ceturtdien, 7. jūnijā valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Finanšu ministrijas grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), paredzot regulējumu attiecībā uz akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākumu aplikšanu ar nodokli un normas, kuras pielietos, lai valsts ierobežotu savu rezidentu iespējas izmantot ārzonu sabiedrības nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas.

Akciju pirkuma tiesību piešķiršana pašreiz praksē sastopama tikai gadījumos, kad tās Latvijas rezidentiem piešķir ārvalstu akciju sabiedrības – Latvijas kapitālsabiedrību mātes uzņēmumi (pašas vai izmantojot Latvijas meitas uzņēmumu starpniecību). Latvijas akciju sabiedrības akciju pirkuma tiesību piešķiršanu pagaidām nevar īstenot, jo trūkst attiecīgas normatīvās bāzes. Līdz šim arī likumā par IIN īpaša kārtība šādu ienākumu aplikšanai ar IIN nebija noteikta.

Ņemot vērā biržas un auditorfirmu pārstāvju priekšlikumus, grozījumi paredz regulējumu attiecībā uz akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākumu aplikšanu ar nodokli.

Grozījumi nosaka – ja akciju pirkuma tiesību īstenošanas plāns paredz vismaz trīs gadu turēšanas periodu šādām tiesībām un darbinieks šajā laikā ir darba attiecībās ar kapitālsabiedrību, kā arī darba devējs ir VID sniedzis likumā prasīto informāciju par akciju pirkuma tiesību īstenošanas plāna nosacījumiem, akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdī gūtais ienākums (starpība starp akciju tirgus cenu un cenu, par kādu akcijas iegādājas akciju pirkuma tiesību turētājs) nav apliekams ar nodokli. Atvieglojums tiek piemērots arī gadījumos, kad darbinieks tiek pārcelts darbā uz citu – ar darba devēju saistītu – uzņēmumu vai pensionējas.

Citos gadījumos gūtais ienākums ir pielīdzināms algota darba ienākumam. Tādējādi par šo ienākumu ir jāveic gan valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, gan jāmaksā IIN.

Tāpat grozījumi paredz īpašu regulējumu, lai nodrošinātu, ka likumprojektā noteiktais atvieglojums tiek izmantots sava īstā mērķa sasniegšanai – ar akciju pirkuma tiesību piešķiršanu motivēt un piesaistīt darbiniekus uzņēmumam.

Grozījumi arī paredz ieviest nodokļu pretizvairīšanās normas attiecībā uz tāda ienākuma aplikšanu ar nodokli, kas maksātājam pienākas no tā būtiskas līdzdalības zemu nodokļu un beznodokļu valstu vai teritoriju kapitālsabiedrībās, trastos vai citos juridiskos veidojumos. Paredzēts, ka ar nodokli tiks aplikts uz maksātāju attiecināmais kapitālsabiedrības ienākums neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs (vēlākas dividenžu izmaksas gadījumā nodoklis otrreiz uzlikts vairs netiek).

Tas noteikts, jo pašreiz Latvijas nodokļu normatīvajos aktos nav iekļauti noteikumi, kurus varētu uzskatīt par kontrolēto ārvalstu sabiedrību noteikumiem vai tiem līdzīgiem un kurus pielieto, lai attiecīgā valsts ierobežotu savu rezidentu, galvenokārt, fizisko personu, iespējas izmantot ārzonu (zemu nodokļu un beznodokļu valstu un teritoriju) sabiedrības nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Līdz šim ienākumi no ārvalstu (zemu nodokļu un beznodokļu valstu un teritoriju) sabiedrībām ar IIN ir tikuši aplikti vispārējā kārtībā, t.i., tad, kad tiek veikta šīs sabiedrības peļņas sadale (izmaksātas dividendes, kuru gūšanu persona pati deklarē).

Grozījumus vēl skatīs un par tiem lems MK.

Papildus informācija:

Likumprojekts: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40253192

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.