Lursoft news

Skatīs grozījumus Gada pārskatu likumā

2012. gada 14. februāris

Otrdien, 14. februārī Ministru kabinetā (MK) skatīs grozījumus Gada pārskatu likumā, kas paredz pienākumu komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri (akcijas, obligācijas, parādzīmes u.c.) ir iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstu regulētajā tirgū, sniegt finanšu pārskata pielikumā informāciju, ja par darījumiem starp sabiedrību un tās valdes vai padomes locekli ir saņemts iekšējās revīzijas revidenta atzinums.

Mērķis ir paredzēt iespēju biržā kotētām akciju sabiedrībām laicīgi pārliecināties par darījumu, kas satur interešu konfliktu, caurskatāmību un tādējādi veicināt uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgu vidi Latvijā.

Komercsabiedrības iekšējās revīzijas revidenta atzinums par darījuma, kas satur interešu konfliktu, atbilstību biržā kotētas akciju sabiedrības interesēm (kas sagatavots pirms šī darījuma slēgšanas) atvieglotu akcionāru iespējas izvērtēt valdes noslēgto darījumu atbilstību šīs akciju sabiedrības interesēm un nepieciešamības gadījumā izmantot tiesības prasīt individuālu atbildību no uzņēmuma vadītāja vai valdes, ja konkrēta darījuma rezultātā uzņēmumam ir radušies zaudējumi.

Šādā veidā tiktu nodrošināta iespēja akcionāriem saņemt pilnīgu informāciju par darījumu, kurš satur interešu konfliktu, un tā ietekmi uz sabiedrību. Informācija par darījumu, kurš satur interešu konfliktu, var būt būtiska ne tikai akcionāriem, bet arī padomei kā sabiedrības institūcijai, kuras pienākums ir uzraudzīt valdes darbību, un pārējiem valdes locekļiem, kuriem ir jālemj par attiecīgā darījuma noslēgšanu.

Vienlaikus MK tiks skatīti grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, kas paredz, ja emitents ir pieprasījis veikt iekšējo revīziju par darījumu starp emitentu un tā valdes vai padomes locekli, tad šāds darījums ir būtisks notikums, par kuru informācija izplatāma nekavējoties, nodrošinot iespēju sabiedrības akcionāriem saņemt pilnīgu informāciju par darījumu, kurš satur interešu konfliktu, un tā ietekmi uz sabiedrību.

Šāda regulējuma iekļaušana normatīvajos aktos dotu iespēju uzlabot Pasaules Bankas Doing Business reitingu Latvijai. Šobrīd Latvijā normatīvajos aktos nav regulēta kārtība par zvērināta revidenta piesaisti biržā kotēto akciju sabiedrību slēgtajiem darījumiem, kas satur interešu konfliktu, lai saņemtu to novērtējumu pirms darījumu slēgšanas, kā arī šādas informācijas publiskošanas kārtība. Līdz ar to Doing Business 2011.gadā, novērtējot Latvijas investoru aizsardzības jomu, uzrāda 0 punktu par atklāšanas pakāpes indeksa komponenti.

 

Grozījumi Gada pārskatu likumā

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Informāciju sagatavoja:

LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*