Lursoft news

Personas ienākumi no kapitāla pieauguma jādeklarē līdz 2010.gada 15.septembrim

2010. gada 7. septembris

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka, sākot ar šī gada 1. janvāri, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) ir apliekams fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma. To paredz 2009. gada 1. decembrī veiktie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15%.

Tādējādi personām, kuru ienākumi no kapitāla pieauguma mēnesī pārsniedz 500 latus, līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla. Par 2010. gada augustā gūtajiem ienākumiem no kapitāla pieauguma, ja tas pārsniedz 500 latus, augusta deklarācija VID ir jāiesniedz līdz 2010. gada 15. septembrim.

Savukārt tām personām, kuras guvušas ienākumu no kapitāla pieauguma un kuru kopējais ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir līdz 500 latiem (ieskaitot), deklarācija par ienākumu no kapitāla jāiesniedz VID vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Tātad, par 2010. gada trešajā ceturksnī (no 2010. gada jūlija līdz septembrim ieskaitot) gūtajiem ienākumiem no kapitāla, ja tie mēnesī nepārsniedz 500 latus vai ir 500 lati, trešā ceturkšņa deklarācija VID ir jāiesniedz līdz 2010. gada 15. oktobrim.

Valsts budžetā aprēķinātā nodokļa summu maksātājs iemaksā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas dienas. Tātad, ja persona augusta deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz VID līdz 2010. gada 15. septembrim, nodokļa summa valsts budžetā ir jāiemaksā līdz 2010. gada 30. septembrim ieskaitot.

VID atgādina, ka kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā. Ja tiek saņemta likvidācijas kvota Komerclikuma izpratnē, kapitāla pieaugumu nosaka no atlīdzības, kas saņemta kā likvidācijas kvota, atņemot kapitāla aktīva iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta 2.daļas izpratnē kapitāla aktīvi ir:

  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti.

 

Papildu informācija:

Veidlapa “Deklarācija par ienākumu no kapitāla”

MK noteikumi Nr. 1660 “Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību”

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta Komunikācijas daļa

tālruņi: 67028691, 67028695, 29350642

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*