Lursoft news

Grozījumi Komerclikumā no 2010.gada 1.maija

2010. gada 7. maijs

2010.gada 15.aprīlī Saeima pieņēma grozījumus Komerclikumā, kas stājās spēkā 2010.gada 1.maijā. Grozījumos iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas attiecībā uz uzņēmumu dibināšanu un to darbību.

SIA ar samazinātu pamatkapitālu

Grozījumi Komerclikumā paredz, ka no 1.maija ir iespējams dibināt SIA ar pamatkapitālu, kas ir mazāks par 2000 latiem, ja sabiedrība atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

 1. sabiedrības dibinātāji ir fiziskas personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
 2. sabiedrības dalībnieki ir fiziskas personas, un to maksimālais skaits ir pieci
 3. sabiedrības valdes sastāvā ir viens vai vairāki valdes locekļi, un visi valdes locekļi ir sabiedrības dalībnieki;
 4. katrs dalībnieks ir tikai vienas tādas sabiedrības dalībnieks, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem.

Grozījumi likumā paredz, ka SIA ar samazināto pamatkapitāla apmēru pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms un apmaksājams pilnā apmērā, turklāt apmaksu var veikt tikai skaidrā naudā.

Sabiedrībām ar samazinātu pamatkapitālu katru gadu jāveido obligātā rezerve, izdarot atskaitījumus vismaz 25% apmērā no pārskata gada tīrās peļņas. Obligāto rezervi, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var izmantot pamatkapitāla palielināšanai, pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no iepriekšējā pārskata gada peļņas, vai arī iepriekšējā pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no pārskata gada peļņas.

Sabiedrība dividendēs var izmaksāt to tīrās peļņas daļu, kura paliek pēc atskaitījumiem obligātajā rezervē.

SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem, jaunās daļas apmaksājamas tikai naudā, taču, tiklīdz sabiedrības pamatkapitāls ir palielināts līdz 2000 latiem, tiesību normas ļauj turpmāk pamatkapitālu palielināt arī ar mantisko ieguldījumu.

Samazināto pamatkapitālu SIA var izmantot tikai tik ilgi, kamēr pastāv atbilstība augstāk minētajām pazīmēm. Tiklīdz tiek izpildīts kāds no šiem nosacījumiem (piemēram, kāds no SIA dalībniekiem kļūst par dalībnieku vēl vienā sabiedrībā, kurā pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem), SIA pienākums ir trīs mēnešu laikā no brīža, kad rodas neatbilstība attiecīgajām pazīmēm, palielināt pamatkapitālu līdz 2000 latiem.

Ja tiek pasludināts sabiedrības, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem, maksātnespējas process, tās dalībnieki solidāri atbild par sabiedrības saistībām, kuru kopējais apmērs nepārsniedz 2000 latu un dibinātāju apmaksātā pamatkapitāla apmēra starpību.

SIA pamatkapitāla palielināšanas veidi

Ar grozījumiem ir papildināta Komerclikuma 197.panta pirmā daļa, kas paredz, ka papildus jau iepriekš noteiktajiem pamatkapitāla palielināšanas veidiem, SIA pamatkapitālu var palielināt arī:

 • palielinot esošo daļu nominālvērtību;
 • izlaižot jaunas daļas;
 • pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot obligāto rezervi.

Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām.

Firmas pārbaude

Turpmāk reģistrācijai pieteikta komersanta firmu pārbaudīs un salīdzinās ne tikai ar komercreģistrā jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām, bet arī citos komercreģistra iestādes vestajos reģistros jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām vai nosaukumiem.

Atteikšanās no parakstu paraugu iesniegšanas

Grozījumi likumā paredz, ka turpmāk komersanta prokūristam, pilnsabiedrības biedram, kuram ir tiesības pārstāvēt pilnsabiedrību, valdes loceklim un likvidatoram vairs nav jāiesniedz notariāli vai komercreģistra iestādē apliecinātu paraksta paraugu.

Arī iesniedzot pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju, vairs nav nepieciešams iesniegt notariāli apliecinātus iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu, kā arī personālsabiedrības biedru, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, parakstu paraugus.

Piekrišanas formas maiņa

Turpmāk, iesniedzot pieteikumu kapitālsabiedrības sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā vai izmaiņām valdes sastāvā, tam jāpievieno katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notārs vai komercreģistra iestādes amatpersona.

Jaunais regulējums arī paredz, ka rakstveida piekrišana nav jāiesniedz tam valdes loceklim, kurš kā sabiedrības dibinātājs parakstījis pieteikumu sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā. Ja līdz sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā mainās tās firma, rakstveida piekrišana atkārtoti nav jāiesniedz. Rakstveida piekrišanā valdes locekļa kandidāts norāda tās sabiedrības firmu un reģistrācijas numuru, par kuras valdes locekli viņš piekrīt kļūt. Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja viņš jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei vai iesniedzis rakstveida piekrišanu būt par attiecīgās kapitālsabiedrības valdes locekli.

Valdes un padomes locekļu pilnvaras termiņi

Grozījumi Komerclikumā paredz pagarināt kapitālsabiedrību valdes un padomes pilnvaru termiņus. Turpmāk SIA valde un padomes locekļi tiek ievēlēti uz nenoteiktu laiku, ja vien statūtos nav noteikts citādi. Pārejas noteikumi paredz, ka, ja SIA valdes vai padomes loceklis ievēlēts līdz 2010.gada 30.aprīlim un viņa pilnvaru termiņš nav beidzies līdz 2010.gada 1.maijam, uzskatāms, ka valdes vai padomes loceklis ir ievēlēts uz nenoteiktu laiku, ja vien statūtos nav noteikts cits termiņš.

Savukārt AS sabiedrības valdes un padomes termiņš tiek pagarināts uz pieciem gadiem līdzšinējo trīs vietā. Arī AS ir iespēja statūtos noteikt īsāku termiņu nekā to nosaka likums, taču ne garāku par pieciem gadiem. Ja AS valdes vai padomes loceklis ir ievēlēts līdz 2010.gada 30.aprīlim, viņa pilnvaru termiņa beigas tiek noteiktas atbilstoši likuma noteikumiem, kas bija spēkā valdes vai padomes locekļa ievēlēšanas dienā.

Personas datu norādīšana reģistrācijas dokumentos un reģistros

Likuma grozījumi paredz, ka turpmāk visos Uzņēmumu reģistrā iesniegtajos reģistrācijas dokumentos, kuros paredzēts norādīt personas kodu, bet attiecīgajai personai tāda nav, būs jānorāda personas dzimšanas datums, personas apliecinošā dokumenta numurs, izdošanas datums, valsts un institūcija, kura dokumentu izdevusi.

Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

Sākot ar 2010.gada 1.jūliju mantiskos ieguldījumus, veicot ieguldījumus pamatkapitālā, varēs vērtēt personas, kuras iekļautas mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Turpmāk šajos gadījumos revidenta atzinums nebūs nepieciešams. Arī reorganizācijas procesā, palielinot pamatkapitālu, noteikumi piemērojami līdzīgi kā pamatkapitāla palielināšanas ar mantisko ieguldījumu gadījumā.

Izmaiņas likvidācijas procesā

Grozījumi Komerclikumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas likvidācijas procesā:

 • turpmāk par kapitālsabiedrības likvidatoru var būt arī persona, kam nav pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā;
 • ja sabiedrībai nav zināmu kreiditoru, to prasījumu pieteikšanās termiņu nosaka ne īsāku kā vienu mēnesi pēc paziņojuma par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu publicēšanas dienu. Faktu, ka sabiedrībai nav zināmu kreditoru, apliecina sabiedrība;
 • ja visas sabiedrības saistības ir nokārtotas, vairs nav jāgaida seši mēneši, lai sadalītu atlikušo mantu;
 • tiek saglabāts ierobežojums, ka mantas sadale veicama ne agrāk kā divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts dalībniekiem, taču, ja piekrīt visi dalībnieki un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreiditoriem, šo termiņu var neievērot.

Amatpersonas pārveidotā kapitālsabiedrībā

Komerclikuma grozījumos ir paredzēts, ka reorganizācijas pārveidošanas ceļā iesniedzot pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju, pieteikumam vairs nav nepieciešams pievienot iegūstošās kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu sarakstu. Ņemot vērā pārveidošanas definīciju, sabiedrības valdes (padomes) locekļu sastāvs var nemainīties, ja vien sabiedrības dalībnieki to nevēlas.

Ja pirms tam pastāvējis tiesību subjekts, kuram nav bijusi valde (padome), tiek pārveidots par subjektu, kuram valde (padome) saskaņā ar likumu vai statūtiem ir nepieciešama, valdi vai padomi nepieciešams ievēlēt. Šādā gadījumā atbilstoši grozījumiem valdes (padomes) locekļu saraksts nav jāiesniedz, taču tas neatbrīvo sabiedrību no katra valdes (padomes) locekļa piekrišanas amata ieņemšanai iesniegšanas.

Minētais noteikums neattiecas uz tiem gadījumiem, kad reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna sabiedrība.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*