Lursoft news

Lursoft komentārs par Datu valsts inspekcijas publiskoto paziņojumu par soda piemērošanu

2021. gada 9. februāris

Ņemot vērā Datu valsts inspekcijas 09.02. publiskoto paziņojumu (Paziņojums) par SIA Lursoft IT piemēroto naudas sodu,  Lursoft šajā jautājumā sniedz arī savu komentāru.

Lursoft rīcībā nav Uzņēmumu reģistra lietu nepubliskās daļas dokumentu. Dokumentu dalījums publiskajā / nepubliskajā daļā tika noteikts ar grozījumiem Likumā par LR Uzņēmumu reģistru (Likums), kas stājās spēkā pirms gada – 2020.gada 7.janvārī. Lursoft kā atkalizmantotājs no LR Uzņēmumu reģistra dokumentus saņēma līdz 2018.gada 1.augustam.

Saeima, pieņemot Likuma  grozījumus, nenoteica, ka dokumentu dalījums publiskajā / nepubliskajā daļā būtu attiecināms uz vēsturiskajiem dokumentiem.  

Paralēli jāatzīmē, ka  informācijai, kas ir publiskota trešajām personām, nemaz nevar noteikt ierobežotas pieejamības statusu (skat. Informācijas atklātības likuma 5.panta sesto daļu). 

2019.gada novembrī  tieslietu ministrs publiski apsolīja risināt jautājumu par UR publiskās / nepubliskās daļas dokumentu dalījuma principu pārskatīšanu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras – Tieslietu ministrijas – Uzņēmumu reģistra savstarpēji noslēgtā vienošanās par sadarbību šī jautājuma risināšanā ir palikusi tikai kā apsolījums “uz papīra”, jo pusotra gada laikā nav organizēta neviena sapulce, kurā šis jautājums tiktu risināts pēc būtības. Papildus jāuzsver, ka šī jautājuma risināšana  bija uzdota  arī ar MK protokollēmumu.

Maksātnespējas reģistra ierakstu pieejamība

DVI Paziņojumā nav minēts būtisks fakts – Lursoft jau 2018.gada septembrī vērsās pie DVI ar lūgumu sniegt uzziņu, vai grozījumi Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 1.jūlijā, ir attiecināmi arī uz Lursoft kā atkalizmantotāju. DVI direktores D.Avdejanovas Lursoftam sniegtajā uzziņā bija norādīts, ka aizliegums publiskot datus par fizisku personu maksātnespējas procesiem gadu pēc to izbeigšanas attiecināms uz Uzņēmumu reģistru. Tādēļ nav saprotams, kāpēc DVI kā iestādes pozīcija pēc pāris gadiem šajā jautājumā ir diametrāli pretēja iepriekš uzziņā norādītajam. Lursoft nav pamata uzskatīt, ka DVI sniegtā uzziņa ir bijusi kļūdaina.

Lursoft uzsver, ka,  sniedzot pakalpojumus, datu apstrādi veic godpratīgi, ievērojot likuma prasības, kā arī balstoties uz tiesiskās paļāvības principu. Likumdevējam un izpildvarai  ir pienākums rūpēties par to, lai tiesību normas tiktu formulētas tik nepārprotami, ka tās varētu interpretēt pareizi, un šāds pienākums izriet no tiesiskās noteiktības principa.

Kā jau DVI savā Paziņojumā norādīja, DVI direktores J.Macukas lēmums nav galīgs un Lursoft š.g. janvārī to ir pārsūdzējis tiesā.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*