Lursoft news

Lursoft: Uzņēmējiem, kuri nepārbauda informāciju par saviem sadarbības partneriem, finansiālie zaudējumi rodas biežāk

2011. gada 17. jūnijs

SIA „Lursoft IT” pētījums: uzņēmējiem, kuri nepārbauda informāciju par saviem klientiem un sadarbības partneriem, finansiālie zaudējumi rodas gandrīz 2 reizes biežāk nekā tiem, kuri informāciju pārbauda.

Pētījumā apkopoti www.lursoft.lv mājas lapā laika posmā no 26.05. līdz 08.06. publicētās aptaujas anketas atbilžu rezultāti, kā arī atbildes, kas saņemtas intervijās, tiekoties ar uzņēmējiem klātienē. Aptaujā piedalījās 1600 respondenti, 80% no tiem ir aktīvi uzņēmēji, t.i., veic saimniecisko darbību. Respondenti galvenokārt bija Latvijas uzņēmumu amatpersonas, uzņēmumu dalībnieki, struktūrvienību vadītāji.

Aptaujā respondentiem tika uzdoti šādi jautājumi:

  1. Vai Jūs regulāri pārbaudiet informāciju par saviem esošajiem, jaunajiem sadarbības partneriem?
  2. Vai informācijas trūkuma rezultātā Jums ir radušies finansiāli zaudējumi?
  3. Vai Jūs pārbaudiet uzņēmuma amatpersonas pirms līgumu parakstīšanas?
  4. Vai, sadarbojoties ar uzņēmumu, Jūs pārbaudiet tā finanšu datus (apgrozījums, peļņa) un maksātspēju?

No aptaujas anketās sniegtajām atbildēm izriet, ka 78% respondentu regulāri pārbauda informāciju par saviem esošajiem, jaunajiem sadarbības partneriem, savukārt 22% atbildējuši, ka šādu pārbaudi neveic. Jāatzīmē, ka no tiem, kuri apstiprinoši atbildējuši uz 1.jautājumu, 33% norāda, ka informācijas trūkuma dēļ nācies saskarties ar finansiāliem zaudējumiem (skat. 1.attēls). Savukārt no visiem respondentiem, kuri 1.jautājumā norādījuši, ka informāciju regulāri nepārbauda, 52% 2.jautājumā norādījuši, ka informācijas trūkuma rezultātā tiem ir radušies finansiāli zaudējumi.

1.attēls

 

1.attēls

Apkopojot atbildes uz aptaujas 2. un 3.jautājumu, Lursoft konstatējis, ka 67 % respondentu pirms līguma parakstīšanas pārbauda amatpersonas un pārstāvības tiesības. Savukārt no šiem respondentiem 30% norādījuši, ka informācijas trūkuma rezultātā tiem radušies finansiāli zaudējumi.

Respondenti, kuri 3.jautājumā atzinuši, ka pirms līguma parakstīšanas amatpersonas nepārbauda, 51% gadījumu atzīmējuši, ka informācijas trūkuma rezultātā tiem ir radušies zaudējumi (skat. 2.attēls).

2.attēls

2.attēls

Analizējot atbildes uz 2. un 4.jautājumu, redzams, ka tiem respondentiem (kopumā 53%) , kuri pārbaudījuši klienta vai sadarbības partnera finanšu datus (apgrozījums, peļņa) un maksātspēju, finansiālie zaudējumi radušies 29% gadījumu, savukārt tiem, kuri šāda veida informāciju nav pārbaudījuši, zaudējumi radušies ievērojami biežāk – 59% (skat. 3.attēls).

3.attēls3.attēls

Secinājumi

No apkopotajiem un izanalizētajiem aptaujas rezultātiem, var secināt:

  1. Ņemot vērā to, ka aptaujā piedalījās galvenokārt www.lursoft.lv mājas lapas apmeklētāji (96% no visiem respondentiem), kuri ikdienā izmanto Lursoft pakalpojumus, lielākā daļa no tiem informāciju par saviem esošajiem, jaunajiem sadarbības partneriem pārbauda. Tomēr jāsecina, ka liela daļa pārbauda vien uzņēmuma pamatinformāciju – nosaukumu, juridisko adresei, reģistrācijas numuru, tālruni, e-pasta adresi u.tml.
  2. No sniegtajām atbildēm secināms, ka gadījumos, kad pirms līguma parakstīšanas veikta uzņēmuma amatpersonu un to pārstāvības tiesību pārbaude, procentuāli ir ievērojami mazāks radušos finansiālo zaudējumu skaits. No tā, savukārt, izriet, ka darījuma drošībai pirms līguma slēgšanas ir būtiski noskaidrot klienta vai sadarbības partnera amatpersonas. Jāatzīst, ka tas tomēr 100% negarantē darījuma drošību un neizslēdz iespējamību, ka darījums var radīt zaudējumus, tomēr samazina šādu iespējamību.
  3. No aptaujas rezultātiem secināms, ka liela daļa uzņēmēju regulāri neveic savu partneru finanšu datu (piemēram, pēdējā finanšu gada apgrozījuma un peļņas), kā arī maksātspējas pārbaudi. Noskaidrojot klienta finanšu datus un veicot regulāru tā maksātspējas kontroli, uzņēmējs daudz labāk var prognozēt turpmāko sadarbību ar šo klientu. Savlaicīgi noskaidrojot informāciju, uzņēmējs nepieciešamības gadījumā to var izvērtēt un veikt preventīvas darbības. No aptaujas rezultātiem izriet, ka uzņēmēji, kuri veic šādas pārbaudes, zaudējumus cieš retāk, savukārt tiem, kuri neveic, zaudējumi rodas 2 reizes biežāk.
  4. Uzņēmēji intervijās klātienē, atbildot uz aptaujas jautājumiem papildus norādīja, ka bieži neveic savu klientu pārbaudi, jo sadarbība ar tiem ir ilglaicīga un tādēļ viņi tiem uzticas. Aptaujas rezultāti gan liecina, ka tie uzņēmēji, kuri, uzticoties savam klientam tomēr ir veikuši arī sava klienta finanšu datu pārbaudi, ir tikai ieguvēji, jo finansiāli zaudējumi tiem radušies daudz retāk.

Statistika

Latvijā šobrīd ir reģistrēti vairāk kā 177 000 uzņēmumi. Vidēji dienā tiek reģistrētas vairāk kā 500 dažāda veida izmaiņas uzņēmumu datos.

Reģistrācijas darbība Vidējais reģistrācijas darbību skaits dienā
Reģistrētas jaunas juridiskas personas 50 – 60
Izmaiņas amatpersonās 70 – 80
Izmaiņas dalībnieku sarakstā 40 – 50
Izslēgšana no reģistra (reorganizēti, likvidēti) 10 – 15
Maksātnespējas pasludināšana 3 – 5

Tā kā izmaiņu apjoms ir liels un informācija par uzņēmumiem nepārtraukti mainās, šādos apstākļos ir svarīgi savlaicīgi uzzināt nepieciešamo informāciju un būt pārliecinātiem par tās aktualitāti un patiesumu! Tā, piemēram, ikvienam, slēdzot līgumu, būtu jānoskaidro, vai persona, kas to paraksta ir tiesīga pārstāvēt attiecīgo uzņēmumu, kā arī jāuzzina, vai uzņēmums, ar kuru plānots sadarboties, nav maksātnespējīgs un kāds ir tā apgrozījums un peļņa.

Lai veiksmīgi sadarbotos ar saviem klientiem, būtiski, lai klientu datu bāzē esošā informācija vienmēr būtu aktuāla, tādēļ svarīgi savlaicīgi uzzināt, kad uzņēmumam ir mainījies nosaukums, juridiskā adrese, amatpersonas.

Kristīne Krauze Swedbank uzņēmējdarbības attīstības vadītāja:

Swedbank Uzņēmējdarbības kompetences centrs www.manambiznesam.lv

Šis pētījums atgādina un uzsver to, cik kritiski nozīmīgi uzņēmējam ir pārliecināties par savu sadarbības partneri un pasargāt sevi no negaidītiem pavērsieniem darījumu izpildē.

Apzinoties, ka jebkurās no attiecībām dzīvo riski, risks nesaņemt samaksu par pakalpojumiem vai produktiem; risks, ka netiks piegādātas vajadzīgās izejvielas dēļ tā, ka piegādātājam ir finanšu grūtības tās iepirkt un citu alternatīvu piegādātāju nav. Tā ir ķēdes reakcija. Lai pamanītu iespējamos finanšu problēmu vēstnešus un savlaicīgi pieņemtu koriģējošus lēmumus, Lursoft datu kvalitāte un risinājumi uzņēmumiem ir viens no lētākajiem un efektīvākajiem rīkiem, kurus var izmantot uzņēmuma ikdienā. Pārdomāta pieeja, veidojot savu biznesa partneru loku, noteikti atmaksājas ilgtermiņā.

Daiga Kiopa, Lursoft valdes locekle:

Pētījums liek secināt, ka, sadarbības partnera darbības analīze un informācijas regulāra pārbaude ievērojami palielina iespējamību, ka plānotais darījums būs veiksmīgs. Mēs ikdienā dažkārt nenovērtējam informācijas lielo nozīmi, balstot savu sadarbību tikai uz uzticēšanos. Gudru un pārdomātu lēmumu pieņemšanai ļoti būtiska ir pilnīgas informācijas noskaidrošana un tās analīze. Ņemot vērā to, ka liela daļa uzņēmēju komercdarbībā iesaistījušies jau pirms 10 vai vairāk gadiem, jāatceras, ka, plānojat uzsākt sadarbību vai slēgt darījumu, svarīgi noskaidrot un izvērtēt ne tikai uzņēmuma, bet arī tā pārstāvja (amatpersonas, dalībnieka) darbību ilgtermiņā. Nereti šāda paplašināta analīze atklāj, ka potenciālajam partnerim ir virkne maksātnespējīgu uzņēmumu vai to pārstāvētie uzņēmumi jau vairākus gadus strādājuši ar ievērojamiem zaudējumiem.

Pētījums parāda, ka tie uzņēmēji, kuri izvēlas zināt un noskaidrot par savu sadarbības partneri vai klientu nepieciešamo informāciju attiecībā pret tiem, kuri izvēlas nezināt, tomēr gala rezultātā ir daudz lielāki ieguvēji.

Iluta Riekstiņa, Lursoft valdes priekšsēdētāja:

Pētījuma rezultāti liecina, ka uzņēmēji bieži vien nenovērtē savas iespējas samazināt biznesa riskus, kā rezultātā nākas saskarties ar zaudējumiem, kurus bija iespējams paredzēt jau iepriekš. Tādēļ, veicinot uzņēmējdarbības vides izaugsmi Latvijā, nepieciešams ieguldīt lielu darbu uzņēmēju izglītošanā, informējot tos par iespējām veiksmīgāk plānot sava biznesa attīstību.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*